Webboard
     All About Koi
บ่อ บ้านของปลา
น้ำ การเลี้ยงน้ำ
การเลือกปลา การเลี้ยงและการดูแล
ยา สารเคมี ปรสิต และโรค
     English Documents
 

     All About Koi

 หัวใจของบ่อปลา ระบบกรองสำคัญที่สุด
All About Koi
   หัวข้อต่อไป: < Prev  Next >   
บ่อกรอง
หัวใจของบ่อปลา
กฎข้อที่ 3 :   ระบบกรองสำคัญที่สุด

                                เป็นเรื่องที่กล่าวกันเล่น ๆ ว่าอุปกรณ์ในระบบกรองแพงพอกับค่าก่อสร้างบ่อปลา เรื่องนี้แม้จะกล่าวกันเล่น ๆ แต่ก็เป็นเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้
                                การทำบ่อปลานั้น เป็นแนวคิดที่ฝืนธรรมชาติเป็นอย่างมาก ในธรรมชาตินั้น สัดส่วนความหนาแน่นของปลาต่อปริมาณน้ำมีน้อยมาก อีกทั้งระบบนิเวศนวิทยา และห่วงโซ่อาหารที่สมบูรณ์ได้ทำหน้าที่บำบัดของเสีย เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน แต่ในบ่อปลาความต้องการที่สูงกว่าขีดของระบบนิเวศน์ เช่น น้ำใน, ใสแบบ CRYSTAL CLEAR WATER  , ปลาจำนวนมาก , อาหารปลาโปรตีนและไขมันสูง ฯลฯ ทำให้บ่อปลาต้องมีบ่อกรอง และบ่อกรองต้องตอบสนองความต้องการของคนรักปลาได้
                                การลงทุนกับบ่อกรอง จึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ และที่สำคัญกว่านั้น บ่อกรองที่ดีนอกจากทำให้น้ำใสแล้ว ยังทำให้ปลาสวย สุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วย และลดภาระหรือแรงงานในการล้างบ่อไปได้มาก
                                นอกจากการลงทุนกับระบบกรองแล้ว การทำความเข้าใจกับระบบกรองจึงเป็นเรื่องที่อยากแนะนำให้เสียเวลาให้มากเข้าไว้ เพราะว่าปลาสวยที่เลี้ยงในน้ำไม่ดี สวยได้ไม่นาน
                                เมื่อพูดถึงการกรอง ขออนุญาตทำความเข้าใจกันก่อนว่าการกรองนี้มิได้หมายถึงการกัก การแยกกาก แยกตะกอนออกตามที่เข้าใจกัน หากหมายถึงการบำบัดน้ำและของเสีย เป็นการทำให้น้ำที่ใช้แล้วกลับไปคุณภาพดีเหมือนน้ำใหม่ หรือดีกว่าน้ำใหม่ เพื่อกลับไปสู่บ่อปลา เลี้ยงปลาให้มีคุณภาพและสุขภาพดี
 
                                ระบบกรอง แยกได้เป็น 3 กลุ่มหลัก
1. กรองกายภาพ , PHYSICAL OR MECHANICAL FILTRATION
                                หน้าที่คือกรอง , กักเศษตะกอนใหญ่ ไม่ให้เข้าไปสู่ระบบกรองขั้นตอนถัดไป
2. กรองชีวภาพ , BIOLOGICAL FILTRATION
                                การย่อยสลายของเสียด้วยกระบวนการชีวภาพ ซึ่งเป็นหน้าที่ของแบคทีเรียนานาสายพันธุ์ และตะไคร่น้ำ ร่วมกันย่อยสลายหลายขั้นตอนจนของเสียต่าง ๆ แปรสภาพกลายเป็นของไม่เสีย หรือสลายไปตามธรรมชาติ การกรองชีวภาพนี้มีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นที่มากแต่ไม่มีค่าใช้จ่ายในระยะยาว
3. กรองเคมี , CHEMICAL FILTRATION
                                การบำบัดน้ำด้วยคุณลักษณะต่าง ๆ ของสารต่าง ๆ เช่น หินซีโอไลท์ที่ดูดซับแอมโมเนีย , ผงถ่านที่จัดการกลิ่นและก๊าซบางชนิด ตลอดไปจนถึงหลอด UV และ OZONE   เนื่องจากราคาแพงและค่าใช้จ่ายในการใช้งานสูง จึงมักใช้กับระบบที่เล็กหรือชั่วคราว หรือถูกเลือกใช้ในกรณีเฉพาะบางอย่าง
 
                                โดยทั่วไปแล้ว การออกแบบจะเน้นที่การทำงานของระบบกรองชีวภาพ ให้ทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้น้ำที่ผ่านการกรองมีคุณภาพดีที่สุด การทำงานของแบคทีเรียในระบบกรองนั้นค่อนข้างซับซ้อน แต่ก็พอจะกล่าวกันแบบง่าย ๆ สรุปกันพออ่านได้อย่างนี้
1. แบคทีเรีย ต้องการที่อยู่อาศัย หรือที่เรียกกันว่ามีเดีย , MEDIA เพื่อสร้าง BACTERIA COLONY
วัสดุกรองที่พรุนเป็นรู หรือมีพื้นที่ผิวให้แบคทีเรียอยู่อาศัยได้มากจึงเป็นประโยชน์ต่อระบบกรอง
2.  ปริมาณออกซิเจน บรรดาแบคทีเรียฝ่ายธรรมะ ที่ช่วยย่อยสลายของเสียในระบบกรองนั้น ใช้
ออกซิเจนในการดำรงชีพและทำงาน การทำให้มีออกซิเจนอย่างเพียงพอ มากพอให้แบคทีเรียมีสุขภาพดี ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเป็นอีกเรื่องที่สำคัญในอีกมุมหนึ่ง แบคทีเรียกลุ่มมาร ที่เป็นต้นตอของโรคภัยไข้เจ็บและน้ำเสีย อาศัยอยู่ในที่ที่ออกซิเจนน้อยหรือไม่มีออกซิเจน ถ้าเราทำให้ระบบกรองไม่มีจุดอับและมีปริมาณออกซิเจนมาก ๆ พวกมารนี้ก็ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ เป็นการทำให้บ่อปลาและปลามีสุขภาพดีขึ้นโดยทางอ้อม
 
        กฎข้อที่ 4   ออกซิเจนในระบบกรองสำคัญมาก
 
3. จำนวนรอบที่น้ำไหลผ่านระบบกรองต่อวัน หากน้ำเสียไหลผ่านหมุนเวียนเข้าระบบกรองได้วันละ
มากครั้ง ปริมาณของเสียที่อยู่ในน้ำจะถูกบำบัดได้เร็วขึ้น บ่อยขึ้น ปริมาณของเสียในบ่อปลาจะลดลงตามค่าเฉลี่ย สำหรับสภาพน้ำและบ่อแบบทั่วไป จำนวนรอบที่มากกว่า 15 รอบต่อวัน อาจถึง 24 รอบต่อวัน จะให้ผลที่ดีกว่าระบบที่มีรอบกรองต่อวันน้อย
4. ระยะเวลาที่น้ำอยู่ในระบบกรอง หรือระยะเวลาที่แบคทีเรียมีโอกาสได้ย่อยสลายของเสียในน้ำ เปรียบเหมือนความเร็วของสายพานในร้านซูชิ หากสายพานเลื่อนปรู๊ดปร๊าด จะหยิบกินสักจานก็คงยาก คงไม่ทัน เวลที่น้ำอยู่ในระบบกรองนี้ ยังเผื่อแผ่ความสำคัญไปถึงเวลาให้ตะกอนน้อยใหญ่ได้ตกตะกอนลงมาข้างล่าง ลดปัญหาน้ำขุ่นได้อย่างง่าย ๆ 15 นาที เป็นตัวเลขที่เค้าว่ากันว่าเป็นเวลาขั้นต่ำที่ต้องทำให้ได้

 

 © 2007 CRAFT SKILL CO.,LTD.
 

Hosting

Hosting